Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie - WIADOMOŚCI - Komenda Miejska Policji w Gliwicach

WIADOMOŚCI

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Data publikacji 30.06.2020

Na terenie Polski funkcjonuje ponad 1500 punktów darmowej pomocy i poradnictwa. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Projekt jest przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i realizowany również w powiecie gliwickim. Pomoc prawna jest bezpłatna.

Starosta Gliwicki informuje, że z dniem 2 stycznia 2020 r. na wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie powiatu gliwickiego tj.
⦁ w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29, 44-194 Knurów – punkt udzielania nieodpłatnych porad prawnych;
⦁ w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice – punkt udzielania nieodpłatnych porad prawnych;
⦁ w Gminie Sośnicowice, ul. Szprynek 1, 44-153 Sośnicowice – punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
⦁ w Gminie Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec – punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
⦁ w Gminie Wielowieś, ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś – punkt udzielania nieodpłatnych porad prawnych.
będzie można umówić się telefonicznie pod numerem telefonu 32 338 37 29 dostępnego od 2 stycznia 2020 r. oraz mailowo npp@starostwo.gliwice.pl.
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 

KOMUNIKAT WS. DZIAŁANIA
PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA  OBYWATELSKIEGO 
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).
Powiat Gliwicki informuje, że porady prawne oraz porady obywatelskie udzielane osobiście przez radców prawnych, adwokatów oraz doradców obywatelskich w punktach mieszczących się w:
•Gminie Knurów przy ul. Szpitalnej 29 (ZSZ nr 2),
• Gminie Pyskowice przy ul. Strzelców Bytomskich 3 (Urząd Miasta Pyskowice
• Gminie Sośnicowice, Szprynek 1 (OPS),
• Gminie Rudziniec, ul. Gliwicka 26 (Urząd Gminy),
• Gminie Wielowieś, ul. Główna 1 (Urząd Gminy).
zostały  zawieszone do odwołania.

UWAGA Porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielane są za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefon, e-mail.
Osoby chcące skorzystać z porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość powinny pobrać wniosek o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego z:
- strony internetowej Powiatu Gliwickiego - www.starostwo.gliwice.pl (ogłoszenia)
- Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gliwicach w zakładce nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie -https://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/bipkod/8443001,
- poprzez witrynę publiczną poświęconą NPP i NPO - https://np.ms.gov.pl.
 
 
Wniosek należy przesłać na adres mailowy npp@starostwo.gliwice.pl lub faxem pod numer 32 338 37 03, a następnie należy oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.
W przypadku osób nieposiadających dostępu do internetu (osoby starsze oraz osoby niepełnosprawne) wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem można złożyć ustnie przez telefon (numer telefonu 32 338 37 29).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 338 37 29
 

Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie, Mediacje w 2020 r.

Kto może skorzystać.
Z nieodpłatnych porad obywatelskich może skorzystać każda osoba.
Z nieodpłatnych porady prawnych, osoba uprawniona której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.
Podczas udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie przebywają wyłącznie: osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, osoba uprawniona, a także osoby, na których obecność osoba uprawniona wyraziła zgodę.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet.
Więcej informacji w zakładce pt. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne porady obywatelskie dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osób doświadczającym trudności w komunikowaniu się
W 2020 ROKU MEDICJA W KAŻDYM Z PUNKTÓW.
Mediacja to „dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna bezstronna osoba, za zgodą stron pomaga im poradzić sobie z konfliktem”.
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających – adwokaci /radcowie prawni / doradcy obywatelscy w punkcie.
2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji – adwokaci /radcowie prawni / doradcy obywatelscy w punkcie.
3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej – adwokaci /radcowie prawni / doradcy obywatelscy w punkcie.
4) przeprowadzenie mediacji - Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem – adwokaci /radcowie prawni / doradcy obywatelscy w punkcie.
 
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
- sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
- zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:
• poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
• wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
• sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
• nieodpłatną mediację, lub
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

NIEODPŁATNE PORADY OBYWATELSKIE BĘDĄ OBEJMOWAŁY:
• działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej,
• podniesienie świadomości osoby uprawnionej o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu.
W razie potrzeby, sporządzany będzie wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomagana jego realizacja. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.
 
Forma zapisu.
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nrn32 338 37 29 oraz mailowo npp@starostwo.gliwice.pl

Od 2 stycznia 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
•poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
•wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
•sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
•nieodpłatną mediację, lub
•sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Od 2 stycznia 2019 roku nieodpłatne porady obywatelskie będą obejmowały:
•działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej,
•podniesienie świadomości osoby uprawnionej o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu.
W razie potrzeby, sporządzany będzie wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomagana jego realizacja. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.
 
Animacyjny filmik edukacyjny z zakresu mediacji - tutaj
Animacyjny filmik edukacyjny z zakresu praw konsumenta - tutaj
Animacyjny filmik edukacyjny z zakresu cyberprzemocy - tutaj